Valda upplägg

Inga produkter i varukorgen.

Användarvillkor
Tack för att du använder våra Tjänster. Våra ”Tjänster” omfattar vår webbplats, de
tjänster vi tillhandahåller och de coachingtjänster som du ansluter dig till via vår
webbplats. Vänligen läs dessa användarvillkor (”Villkor”) noggrant.
Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor och vår
Integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa får du inte gå vidare och använda de
tjänster vi tillhandahåller. (om du redan har laddat ner de tjänster vi tillhandahåller
måste du radera dessa omedelbart).
1. VILKA VI ÄR OCH VAD DETTA AVTAL INNEBÄR
Vi är KOROS GROUP AB, ett företag registrerat i Sverige. Vårt företags
registreringsnummer är #5593192080. Vårt registrerade momsnummer är
#SE559319208001
Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av våra Tjänster. I dessa Villkor
anges följande:
• dina juridiska rättigheter och skyldigheter;
• våra juridiska rättigheter och skyldigheter, och
• viss viktig information som krävs enligt lag.
2. HUR DU KONTAKTAR OSS
Kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig. Om du av någon anledning vill kontakta oss
kan du skicka ett e-postmeddelande på support@koros.io .
Hur vi kommer att kommunicera med dig. Om vi måste kontakta dig kommer vi att
göra det via e-post eller förbetald post med hjälp av de kontaktuppgifter som du har
lämnat till oss.
Genom att anmäla dig till vår webbplats eller våra coachingtjänster godkänner du att
vi (eller vår representant) kan komma att kontakta dig för att berätta mer om våra
tjänster.
3. HUR DU KAN ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER
I utbyte mot att du samtycker till att följa dessa Villkor får du:
– Utnyttja träningsprogram och kostplaner som vår uppdragsgivare tillhandahåller
dig.
– Beställa coachingtjänster från oss, som vi kan gå med på att tillhandahålla dig på
de villkor som anges nedan.
Du måste vara minst 18 år gammal eller ha föräldrarnas samtycke för att acceptera
dessa villkor och ladda ner eller använda våra tjänster. Om du är under 18 år och har
föräldrarnas samtycke rekommenderar vi att dina föräldrar deltar i ditt
coachningstillfälle och att de ger dig råd om din användning av våra tjänster.
Om du är under 18 år och inte har fått dina föräldrars samtycke till att delta i en
coachingsession med oss kan vi inte acceptera dig som kund.
4. VI GER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING
Vi erbjuder inga medicinska eller professionella råd som du bör förlita dig på. Innan
du påbörjar ett tränings- eller kostschema bör du rådgöra med din läkare eller
sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt för dig. Om du upplever svimningar,
yrsel, andfåddhet eller smärta under träningen ska du omedelbart sluta och uppsöka
läkare. Träning innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget
ansvar. Våra Tjänster ersätter inte medicinsk rådgivning eller behandling. Våra
Tjänster tillhandahålls endast för allmän information och underhållning.
5. BESTÄLLNING AV COACHINGTJÄNSTER
Vi accepterar din beställning när du lagt en beställning och betalt via hemsidans
förvalda betallösning (Stripe). Då kommer vårt avtal om coachingtjänster att börja
gälla mellan dig och oss.
6. BETALNINGSVILLKOR
Om du samtycker till att ta emot våra betalda Tjänster (inklusive våra
coachingtjänster) kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Vi
använder (Stripe), ett betalningssystem som levereras av Stripe Payments UK, Ltd.,
som är en globalt erkänd leverantör av betalningssystem.
”Terms & conditions” för stripe som betalningslösning är följande:
https://stripe.com/en-se/privacy https://stripe.com/en-se/checkout/legal
Vid automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen genom
SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Denna kryptering garanterar en hög
säkerhetsnivå när det gäller obehörig åtkomst till dina uppgifter.
Betalningsvillkoren beror på den tjänst du valt att beställa.
Beställer du ett ”coachingprogram” så betalar du första månaden på hemsidan och
resterande månader via vår klientplattform. Betalningarna sker alltid via Stripe.
7. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA
Då och då kan ägarna av de tjänster vi tillhandahåller komma att uppdatera och
ändra i tjänsterna för att förbättra prestandan, öka funktionaliteten, återspegla
ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Se till att du accepterar
alla uppdateringar av Tjänsterna.
Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du väljer bort
automatiska uppdateringar kan det hända att du inte kan fortsätta ta del av
coachingtjänsterna.
8. DU FÅR INTE ÖVERFÖRA TJÄNSTERNA TILL NÅGON ANNAN
Vi ger dig en personlig rätt till att använda Coaching tjänsterna vi tillhandahåller enligt
dessa Villkor. Du får inte överlåta Tjänsterna till någon annan, vare sig mot betalning,
för någon annan kompensering eller gratis.
9. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR
Vi kan behöva ändra dessa Villkor från då och då för att återspegla lagändringar,
bästa praxis eller för att hantera ytterligare funktioner som vi inför.
Vi kommer att försöka ge dig rimliga förvarningar om eventuella större ändringar
genom att skicka ett sms eller e-postmeddelande med information angående
ändringen
10. DIN INTEGRITET
Vi använder endast de personuppgifter som vi samlar in genom din användning av
våra Tjänster på de sätt som anges i vår Integritetspolicy
Länk till integritetspolicy
Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk
att all information som du skickar med hjälp av de tjänster vi tillhandahåller (inklusive
vår webbplats) kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt
meddelande om att en viss överföring är krypterad.
11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
De Tjänster vi tillhandahåller (inklusive webbplats) är skyddade av upphovsrätt,
varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda Koros
Group AB:s (samt coach) logotyper, domännamn, andra utmärkande
varumärkesfunktioner och äganderätter (oavsett om de tillhör oss eller våra
uppdragsgivare).
All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du lämnar om de Tjänster vi
tillhandahåller (inklusive vår webbplats) är helt frivilliga och vi kan använda sådana
kommentarer, förslag eller återkoppling som vi anser lämpligt utan någon skyldighet
gentemot dig.
Vi kommer att behandla allt innehåll som du laddar upp via Tjänsterna som
tillhörande oss och våra uppdragsgivare.
12. BEGRÄNSNINGAR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING
Du får endast använda de coachingtjänster vi tillhandahåller (inklusive webbplats) för
lagliga ändamål. Du får:
• inte använda Tjänsterna på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på
något sätt som är oförenligt med dessa villkor;
• inte handla bedrägligt eller illvilligt;
• inte tillträda, använda, distribuera eller överföra skadlig kod, t.ex. virus eller skadlig
data, till Tjänsterna (inklusive webbplatsen) eller något operativsystem;
• inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella
rättigheter i samband med din användning av Tjänsterna;
• inte överföra något material som är ärekränkande, diskriminerande, hotfullt,
obscent, sexuellt explicit, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din
användning av Tjänsterna;
• inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, överbelasta, försämra eller
äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare; och
• inte samla in eller skörda information eller data från Tjänster, våra system eller
försöka avkoda överföringar till eller från servrar som kör Tjänsterna.
13. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV
Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig när det skulle
vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som
orsakats av vår försummelse (eller våra anställdas, agenters eller
underleverantörers, uppdragsgivares försummelse), eller för grov vårdslöshet,
bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.
Vi ansvarar gentemot dig för förluster och skador som orsakats av oss. Om vi
misslyckas med att följa dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du
lider av och som har ett orsakssamband med vårt brott mot dessa Villkor eller på
annat sätt med vår underlåtenhet att använda rimlig skicklighet och
omhändertagande.
Vi är inte ansvariga för företagsförluster. Coaching tjänsterna vi tillhandahåller
(inklusive webbplats) är avsedda för hushåll och privat bruk. Om du använder våra
Tjänster för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål har vi inget
ansvar gentemot dig för indirekta förluster eller följdförluster, förlust av vinst, förlust
av affärsverksamhet, förlust av förväntade besparingar, avbrott i verksamheten eller
förlust av affärsmöjligheter.
Begränsningar av Tjänsterna. Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla
dina behov. I den mån vi tillhandahåller personliga träningsrutiner eller kostscheman,
är du medveten om att du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några
funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller
sjukvårdspersonal.
Du använder den information som tillhandahålls via Coaching tjänsterna på egen
risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som
tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier
för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från vår
uppdragsgivare via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från
uppdragsgivare med hjälp av Tjänsterna.
Vi ansvarar inte för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Om vårt
tillhandahållande av coaching tjänsterna försenas på grund av en händelse utanför
vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att informera dig om
detta och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Om
vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av
händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss
för att diskutera dina eventuella rättigheter att avsluta avtalet och få en återbetalning
för tjänster som du har betalat för men inte fått.
14. VAD SOM HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL
OSS
Vi kan behöva viss information från dig så att vi kan tillhandahålla våra coaching
tjänster till dig, exempel om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt,
kroppsstatistik, träning, humör, måltider, kost och allmänt välbefinnande. Vi kommer
att kontakta dig för att be om denna information. Om du inte ger oss denna
information inom en rimlig tid efter att vi har bett om den, eller om du ger oss
ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet eller ta ut en
extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för det extraarbete som krävs
till följd av detta. Vi är inte ansvariga för att Tjänsterna levereras sent eller att någon
del av dem inte levereras om detta beror på att du inte ger oss den information vi
behöver inom en rimlig tid efter att vi har bett om den.
15. VI ANSVARAR INTE FÖR ANDRA WEBBPLATSER
Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte
tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser står inte under vår kontroll, och
vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras
sekretesspolicy (om det finns någon).
Du måste göra din egen oberoende bedömning om du vill använda sådana
webbplatser, inklusive om du vill köpa produkter eller tjänster som erbjuds av dem.
16. UPPHÄVANDE AV DETTA AVTAL
Om du avslutar ett coachingavtal med oss har du en månads uppsägningstid. Om
uppsägning sker under påbörjad månad gäller följande:
– Aktuell månad ska slutföras, därefter en månad till.
– Månadspriset som kommer att betalas vid avslut i förtid är olika beroende på avtal
och kvarvarande löptid på avtalet.
Se tabell nedan:
Räkneexempel:
För dig som köpt 3 månader coaching gäller följande:
– Månadspriset du betalar om du avslutar är samma som för 3 mån coaching.
(Eventuella rabatter inräknade)
För dig som köpt 6 månader coaching gäller följande:
– Väljer du att avsluta har du en månads uppsägningstid.
– Månadspriset du betalar om du avslutar inom månad 1 – 2 är samma som för 3
månader coaching
– Månadspriset du betalar om du avslutar månad 3 är samma som för 3 månader
coaching för mån 1-3 samt månadspriset för 6 mån coaching för mån 4
– Priset du betalar om du avslutar månad 4-5 kommer vara månadspriset för 6
månader coaching.
(Eventuella rabatter inräknade)
För dig som köpt 12 månader coaching gäller följande:
– Väljer du att avsluta så har du en månads uppsägningstid.
– Om du avslutar mån 1-5 gäller samma som vid avslut av 6 månaders avtal (se
ovan)
– Månadspriset du betalar om du avslutar månad 6-8 är samma som för 6 månader
coaching för mån 1-6 samt månadspriset för 12 mån coaching för mån 7-9
– Priset du betalar om du avslutar månad 9-11 kommer vara månadspriset för 12
månader coaching.
(Eventuella rabatter inräknade)
– Priset du betalar om du avslutar inom månad 1 – 4 kommer vara månadspriset för 3
månader coaching.
– Priset du betalar om du avslutar månad 5 – 9 kommer vara månadspriset för 6
månader coaching.
– Priset du betalar om du avslutar månad 10 – 12 kommer vara månadspriset för 12
månader coaching.
(Eventuella rabatter inräknade)
Om du inte följer dessa Villkor (inklusive underlåtenhet att betala).
Vi kan när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att
kontakta dig om vi anser att du inte har följt dessa Villkor. Detta kan inkludera om du
underlåter att göra en betalning. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge
dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi avslutar din rätt att använda Tjänsterna på
detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra
kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har
följt villkoren.
Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller svårigheter att tillhandahålla
Tjänsterna vi tillhandahåller. Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla
någon del av våra Tjänster på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta. Om du
har betalat för våra tjänster i förväg kan du ha rätt till en proportionell återbetalning av
de pengar du har betalat i förväg och för den tid du inte har kunnat använda våra
Tjänster på grund av att vi har avslutat avtalet.
Utöva din rätt att ändra dig (lagen om distansavtal). En standardblankett för utövande
av din ångerrätt finns här:
https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b
5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf
Om du köper våra coaching tjänster har du 14 dagars ångerrätt efter den dag du lagt
beställningen på ditt upplägg (från hemsidan). Om du samtycker till att vi utför
Tjänsterna under ångerperioden och vi har färdigställt Tjänsterna samt skickat dem
till dig under denna period kan du dock inte ändra dig och utöva din rätt att frånträda
avtalet, även om ångerperioden fortfarande löper. Det är det startdatum du väljer i din
beställning som avgör när arbetet med Tjänsterna kommer att påbörjas och skickas
till dig.
Detta enligt paragraf 11 punkt 11 i distansavtalslagen:
”11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt
medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått
med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt”
Dina juridiska rättigheter. Vi har en rättslig skyldighet att tillhandahålla Tjänster som
är förenliga med detta avtal. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska
rättigheter.
17. VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN
Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan
organisation, till exempel om vi förvärvas av en tredje part. Vi kommer alltid att
informera dig skriftligen om detta och vi kommer att se till att överföringen inte
påverkar dina rättigheter enligt dessa Villkor.
18. DU BEHÖVER VÅRT SAMTYCKE FÖR ATT ÖVERFÖRA DINA
RÄTTIGHETER TILL NÅGON ANNAN
Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en
annan person om vi skriftligen godkänner det.
19. OM EN DOMSTOL ANSER ATT EN DEL AV DETTA AVTAL ÄR OLAGLIGT,
FORTSÄTTER RESTEN ATT GÄLLA
Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om en domstol eller
behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de övriga punkterna
att förbli fullt giltiga och effektiva.
20. ÄVEN OM VI DRÖJER MED ATT VERKSTÄLLA DETTA AVTAL, KAN VI
FORTFARANDE VERKSTÄLLA DET SENARE
Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi fortfarande tillämpa dem
senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du måste göra enligt
dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med anledning av att
du inte följer dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och
det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.
21. VILKA LAGAR SOM GÄLLER FÖR DETTA AVTAL OCH VAR DU KAN
VÄCKA TALAN
Dessa Villkor regleras av svensk lag och du kan väcka talan om Tjänsterna i svenska
domstolar.
22. ALTERNATIV TVISTLÖSNING
Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ granskar fakta i en tvist
och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur
vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in tvisten för lösning online till Europeiska
Kommissionens plattform för tvistlösning.
Om en tvist inte kan lösas har konsumenten dessutom rätt att få saken prövad av
Allmänna Reklamationsnämnden för konsumenttvister (ARN, www.arn.se).
Integritetsmeddelande
Allmänt
Vi på Koros Group AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) respekterar din oro för din integritet.
Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi använder de personuppgifter som vi
samlar in om dig och dina rättigheter i förhållande till informationen. Med
”Personuppgifter” avses all information som identifierar dig som individ eller som kan
identifiera dig som individ.
För anledningen av tillämpliga dataskyddslagar, inklusive den Allmänna
Dataskyddsförordningen (”GDPR”), är den personuppgiftsansvarige Koros Group AB
med e-postadress Support@koros.io
Information som omfattas av detta Integritetsmeddelande
Detta Integritetsmeddelande omfattar alla personuppgifter som samlas in och
används av oss.
Detta inkluderar ditt namn, din ålder, postadress, e-postadress, telefonnummer,
kreditkortsnummer, uppgifter om de önskemål du ger oss, dina kommentarer och
frågor samt teknisk information från de enheter du använder för att komma åt vår
webbplats. Det innefattar även information om din kropp och ditt välbefinnande,
inklusive längd, vikt (inklusive information om fetma), kroppsstatistik, träning, humör,
måltider, näring, allmän hälsa och välbefinnande som du bestämmer dig för att lämna
ut till oss på denna webbplats eller genom användning av vår klientplattform samt
bilder som du väljer att dela med oss.
Personuppgifter som vi erhåller
Vi (och vår uppdragsgivare) samlar in dessa personuppgifter från dig när du:
• köper produkter eller tjänster från oss, inklusive en coachingtjänst.
• skickar in information via denna webbplats.
• skapar ett konto hos oss på en av de tjänster vi tillhandahåller eller på annat sätt
anmäler dig till våra tjänster.
• väljer att få eller på annat sätt får marknadsföring från oss.
• väljer att delta i våra undersökningar om kundfeedback.
• kommunicerar med oss via tredje parts webbplatser och sociala medier.
• kontaktar oss, korresponderar med oss eller på annat sätt lämnar information till
oss.
Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (t.ex. affärspartners och
analysleverantörer) och kan få andra personuppgifter om dig från dessa tredje parter
som vi kan kombinera med den information som du har lämnat till oss. Vi behandlar
alla uppgifter som vi får från andra källor i enlighet med detta Integritetsmeddelande.
När du besöker vår webbplats kan vi (och våra tjänsteleverantörer) använda cookies
och annan teknik för att automatiskt samla in följande information om dig:
• Teknisk information, inklusive din IP-adress, din inloggningsinformation, typ och
version av webbläsare, enhetsidentifierare, inställning av plats och tidszon, typer och
versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform, sidans
svarstider och nedladdningsfel.
• Information om ditt besök, inklusive de webbplatser du besöker före och efter vår
webbplats och de produkter du har tittat på eller sökt efter.
• Längden på besöken på vissa sidor, information om sidans interaktion (t.ex.
rullning, klick och mouseover) och metoder som används för att bläddra bort från
sidan.
Hur vi använder den information vi får
Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från och om dig för följande
ändamål:
• För att inrätta och hantera ditt online konto på de tjänster vi tillhandahåller.
• För att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket kan innefatta följande:
o Utforma skräddarsydda måltids- och träningsscheman.
o Övervaka förändringar eller anpassningar av din kropp för att förbättra din
coachingcykel, kunna kombinera information som vi får och samlar in (t.ex. från
uppdateringar som du tillhandahåller om din kroppsomvandling) för att ge dig en mer
personlig upplevelse och för att fatta välgrundade beslut om framtida coaching för att
på bästa sätt underlätta din förbättring. Detta ger också viktig statistik som vi
använder för att bättre förstå effektiviteten av olika tillvägagångssätt när det gäller
kost och träning.
• För att förse dig med information om våra produkter och tjänster (förutsatt att du
antingen har samtyckt till detta eller att vi på annat sätt får tillåtelse att nå dig i
marknadsföringssyfte).
• För att behandla dina betalningar, föra interna register och hantera vår relation med
dig.
• För att hålla vår webbplats säker och trygg.
• För att hålla en uppdaterad lista över de fall du har bett att inte bli kontaktad, så att
vi inte oavsiktligt kan kontakta dig igen.
• För att meddela dig om eventuella ändringar av våra tjänster som kan påverka dig.
De rättsliga grunderna för vilka vi samlar in, använder, överför eller avslöjar dina
personuppgifter inkluderar:
• genomförandet av våra avtalsförpliktelser gentemot dig (se artikel 6.1 b i GDPR).
• våra legitima intressen (se artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen) som omfattar: att
förbättra vårt erbjudande som företag, att individualisera våra tjänster och
interaktioner med dig för att bättre tillgodose dina behov som kund samt att upptäcka
och förhindra bedrägeri.
• att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
• i den mån vi skickar dig information om våra produkter och tjänster i
marknadsföringssyfte, kommer vi antingen att be om ditt samtycke (i enlighet med
artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen) innan vi behandlar din information på detta
sätt, eller behandla dina personuppgifter på grund av våra legitima intressen (i
enlighet med artikel 6.1 f i GDPR – de legitima intressena anges ovan).
Bilder som du väljer att dela med Koros Group AB används enbart for att följa din
utveckling och kommer inte delas på vår hemsida eller sociala medier utan ditt
samtycke.
Användningen av samtycke för behandling av dina hälsouppgifter
För att vi ska kunna leverera skräddarsydda måltids- och träningsscheman till dig kan
vi komma att behandla vissa hälsouppgifter som du tillhandahåller, inklusive
information om allergener, information som kan avslöja fetma eller specifika skador
eller annan relevant information om din fysiska eller psykiska hälsa. Den rättsliga
grunden för vår behandling av dina hälsouppgifter är artikel 9 (2) a) jfr. artikel 6 (1) b)
i GDPR, vilket innebär att vi kommer att be dig om ditt uttryckliga samtycke till att låta
oss behandla dina hälsouppgifter innan du blir kund hos oss.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina hälsouppgifter.
Du bör dock vara medveten om att i det fallet att vi hindras från att behandla
relevanta personuppgifter, inklusive information om eventuella allergener, information
som kan avslöja fetma eller specifika skador eller annan relevant information som rör
ditt fysiska eller psykiska hälsotillstånd, kommer vi inte att kunna erbjuda dig våra
tjänster (skräddarsydda måltids- och träningsscheman baserade på dina unika
behov).
Behandling av personuppgifter, uppdragsgivare & tjänster
Säkerheten för dina personuppgifter är oerhört viktig för oss. Vi säljer inte dina
personuppgifter till tredje parter och kommer aldrig att göra det.
Tillgång till dina personuppgifter ges endast till vår uppdragsgivare samt de tjänster vi
tillhandahåller inklusive: Nutritionsdata AB, Stripe
• De tjänster vi tillhandahåller ”Nutritionsdata, Stripe och” tillhandahåller tekniska
infrastrukturtjänster, analysera produktprestanda, tillhandahålla teknisk hjälp och
underlätta betalningar. Vi noterar därför att dessa kan behandla dina personuppgifter
som databehandlare för vår räkning. Dessa kan även kan dock även agera som
oberoende personuppgiftsansvarig i begränsade fall. Du kan läsa mer om Våra
tjänsters behandling av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig (inklusive
cookies) här: https://stripe.com/en-se/checkout/legal https://nutritiondata.se/vanligafragor/
gdpr-hur-hanteras-personuppgifter/
• våra tillsynsmyndigheter eller organisationer som vi enligt lag måste lämna ut dina
personuppgifter till.
• tredje parter i samband med företagsöverföringar, t.ex. med en omorganisation,
omstrukturering, fusion, förvärv eller överföring av tillgångar, förutsatt att den
mottagande parten samtycker till att behandla dina personuppgifter på ett sätt som är
förenligt med detta Integritetsmeddelande.
Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från våra partners eller
dotterbolags webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör
du notera att dessa har sina egna integritetssmeddelanden och att vi inte har någon
kontroll över hur de kan använda dina personuppgifter. Du bör kontrollera
integritetsmeddelandena på tredje parters webbplatser innan du lämnar
personuppgifter till dem.
Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för
de ändamål för vilka de samlades in och endast i den utsträckning som tillåts enligt
gällande lagar. När vi inte längre behöver använda dina uppgifter kommer vi att ta
bort dem från våra system och register och/eller vidta åtgärder för att omedelbart
anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras från dem (såvida vi inte
behöver behålla dina uppgifter för att uppfylla rättsliga eller lagstadgade skyldigheter
som vi omfattas av).
Vi följer de lagringsperioder som anges i tabellen nedan. Som en allmän regel
raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter i enlighet med de tidsgränser som
anges, såvida det inte är nödvändigt att vi fortsätter att lagra dem, t.ex. för särskilda
fall eller liknande.
Bearbetningssyfte: Hantering av ditt konto
Lagringsperiod: 12 månader efter din senaste aktivitet
Bearbetningssyfte: Tillhandahållande av coachningstjänster
Lagringsperiod: 12 månader efter din senaste aktivitet
Bearbetningssyfte: Marknadsföringssyfte
Lagringsperiod: 12 månader efter din senaste aktivitet
Bearbetningssyfte: E-post till/från dig
Lagringsperiod: 6 månader efter din senaste aktivitet
Överföring av uppgifter till tredje land
De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats
utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). De kan också
behandlas av personal som arbetar utanför EES och som arbetar för oss eller för
någon av våra tjänsteleverantörer.
Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att se till att dina
personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med detta
Integritetsmeddelande samt tillämpliga dataskyddslagar, inklusive, där det är
relevant, att ingå EU:s standardavtalsklausuler (eller likvärdiga åtgärder) med den
part utanför EES som tar emot personuppgifterna.
Skydda din information på ett säkert sätt
Vi har infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de
personuppgifter som vi har i vår förvar och kontroll. Sådana åtgärder som vi har
genomfört inkluderar att begränsa tillgången till personuppgifter till endast vår
uppdragsgivare som tillhandahåller dig coachingtjänsterna och behöver känna till
sådan information för de syften som beskrivs i detta Integritetsmeddelande, samt
andra tekniska, administrativa och fysiska skyddsåtgärder.
Även om vi strävar efter att alltid skydda våra system, webbplatser, verksamheter
och information mot obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande, kan vi
på grund av Internets inneboende natur som ett öppet globalt kommunikationsmedel
och andra riskfaktorer, inte garantera att någon information under överföring eller
medan den lagras i våra system, kommer att vara helt säker mot intrång från andra,
t.ex. hackare.
För att ge dig ökad säkerhet är vissa personuppgifter som lagras i ditt onlinekonto
endast tillgängliga via ditt användarnamn och lösenord. Du är ansvarig för att
upprätthålla sekretessen för dina inloggningsuppgifter för onlinekontot och vi
rekommenderar starkt att du inte avslöjar ditt användarnamn eller lösenord för någon.
Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i någon oönskad kommunikation.
Meddela oss omedelbart (se avsnittet ”Kontakta oss” nedan) om obehörig
användning av dina inloggningsuppgifter för onlinekontot eller om du misstänker att
säkerheten har brutits på något annat sätt.
Dina rättigheter i fråga om personuppgifter
Du har olika rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter:
• Tillgång. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om
dig, som vi kommer att ge dig i elektronisk form.
• Rättelse. Du har rätt att få ofullständiga eller felaktiga personuppgifter som vi
behandlar om dig rättade.
• Strykning. Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi behandlar om
dig, men vi är inte skyldiga att göra det om vi måste behålla sådana uppgifter för att
uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga
anspråk.
• Begränsning. Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om
du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig eller att vi inte
längre behöver behandla uppgifterna för ett visst ändamål. Om vi inte kan radera
uppgifterna på grund av en rättslig eller annan skyldighet eller för att du inte vill att vi
ska radera dem, skulle vi märka lagrade personuppgifter i syfte att begränsa särskild
behandling för särskilda ändamål i enlighet med din begäran, eller på annat sätt
begränsa behandlingen av dem.
• Protest. Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt
legitima intresse har du rätt att invända mot sådan behandling av skäl som rör din
särskilda situation. Vi kommer att följa din begäran om vi inte har tvingande legitima
skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, eller om vi
måste fortsätta att behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett
rättsligt anspråk.
• Återkallande av samtycke. Om vi behandlar vissa personuppgifter på grundval av
ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke, även när det gäller
direktmarknadsföring. När det gäller konsekvenserna av att du återkallar ditt
samtycke till att vi behandlar dina hälsouppgifter, se ovan under ”Användningen av
samtycke för behandling av dina hälsouppgifter”.
Om du vill utöva en eller flera av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss med
din begäran på support@koros.io och ange ditt namn, din e-postadress och
postadress samt din specifika begäran och all annan information som vi kan behöva
för att tillhandahålla eller på annat sätt behandla din begäran.
I vissa situationer kan vi vägra att agera eller införa begränsningar av dina rättigheter,
i enlighet med lagen. Innan vi kan förse dig med information eller korrigera eventuella
felaktigheter kan vi be dig att verifiera din identitet och/eller tillhandahålla andra
uppgifter som hjälper oss att besvara din begäran. För att utöva dina rättigheter kan
du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnittet ”Hur du
kontaktar oss”.
I alla fall har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten
om du anser att vi inte har följt de tillämpade dataskyddslagarna. Om du är bosatt i
Sverige kan du kontakta Datainspektionen via deras webbplats på
https://www.datainspektionen.se/.
Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor angående detta Integritetsmeddelande och/eller om våra
tjänsteleverantörers sekretesspolicy och praxis, vänligen kontakta oss
på support@koros.io